Privacyverklaring & cookies

Samenvatting 
Olio61.com geeft om je privacy. Wij hebben ons best gedaan de informatie zo duidelijk mogelijk te maken. Het komt erop neer dat wij alleen die gegevens verwerken die nodig zijn voor het (verbeteren van) onze dienstverlening en wij beloven je jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking te stellen van derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Olio61.com zoals wij deze per 1 september 2020 aanbieden en beschrijft:

– welke gegevens over jou door ons worden verzameld
– waar deze gegevens voor worden gebruikt
– met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld
– hoe wij Olio61-gegevens tegen misbruik beschermen en
– welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partijen gedeeld.

Webhosting
Voor Webhosting- en e-maildiensten maken wij gebruik van de diensten van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt die niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen zij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Klik hier voor de privacyverklaring van Vimexx.

Veiligheidsmaatregelen
We gebruiken het SSL/ HTTPS-protocol op onze hele site. Dit versleutelt onze gebruikerscommunicatie met de servers zodat persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder toestemming door derden kan worden vastgelegd.

E-mail en mailinglijsten
Wij maken voor ons zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment Service Provider
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres- en woonplaatsgegevens alsook betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Wij maken gebruik van de diensten van ParcelPro voor het bezorgen van de bestellingen. Het is noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaats met ParcelPro delen. In het geval dat ParcelPro onderaannemers (zoals Post NL) inschakelt, stelt ParcelPro jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. De privacyverklaring van ParcelPro kun je hier raadplegen.

Beoordelingen
Beoordelingen op onze site zijn alleen mogelijk door geregistreerde gebruikers/klanten en worden door ons gecontroleerd op ongepast taalgebruik. Alle beoordelingen zijn daarna openbaar en in te zien via onze site.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SielSystems. Wij delen naam, adres- en woonplaatsgegevens en details van een bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SielSystems is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. SielSystems gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling die je plaatst. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij je je voor onze nieuwsbrief hebt aangemeld. Jouw gegevens delen wij niet met derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In het geval dat Olio61.com op grond van een wettelijke verplichting wordt gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege, zijn wij gedwongen je gegevens te delen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bent bij ons. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Als je dit bij ons aangeeft vatten wij dit op als een vergeetverzoek en zullen wij je profiel uit ons systeem verwijderen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met je (persoons)gegevens bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. De uitgebreide versie van Autoriteit Persoonsgegevens hiervan vind je hier.

Cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Cookies van derden
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Olio61 VOF
C.J. Snuifstraat 61
7511 ZK Enschede
Tel. (06)82889609
Mail: info@Olio61.com